T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Tozla Mücadele Yönetmeliği
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Atık Yönetimi Yönetmeliği
Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Maden Atıkları Yönetmeliği

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik
Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ
Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK)

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik
Akreditasyon Hizmetlerinde Uygulanacak Kuralların Bildirimi Hakkında Tebliğ