Arıtma Çamuru Analizleri

Evsel ve kentsel atık sularının arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının alıcı ortama zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına uygunluğunu tespit etmek amacı ile “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” ve “Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği” doğrultusunda belirtilen parametrelerin analizi yapılmalıdır.

Arıtma Çamuru alanlarında numune alım, analiz ve raporlama hizmeti sağlayan laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip olup T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Ölçüm ve Analizleri kapsamında yetkilendirilmiştir.

Deney Faaliyetlerimiz;

 • Kuru Kalıntı, Kuru Madde, Nem (%) Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde (TDS) Tayini
 • pH Tayini
 • Elektriksel İletkenlik Tayini
 • Fenol İndeksi Tayini
 • Kuru Kütlenin Kızdırma (Yanma) Kaybının (LOİ) Tayini
 • Metallerin Tayini (Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr), Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum (Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd))
 • BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini
 • PCB (Poliklorlubifenil) Tayini
 • Pestisit Tayini
 • C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini
 • Florür, Klorür, Bromür, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Sülfat Tayini
 • Toplam Organik Karbon Tayini (TOK)
 • Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK)
 • Azot Tayini
 • Organik Madde Tayini
 • Krom ⁺⁶ Tayini
 • C/N Oranı Tayini