Tanıtım Dokümanları

AND Grup Şirketleri kataloğunun dijital ve pdf sürümleri mevcuttur bilgisayarınızda inceleyebilir veya indirebilirsiniz.

Marka SHIMADZU
Model TOC-L CPN

TR: Laboratuvarımızda bulunan TOC-L cihazımızın en önemli özelliği, kolayca ayrışan, düşük moleküler ağırlıklı organik bileşikleri ve çözünmesi zor ve makro moleküler organik bileşikleri de etkili bir şekilde oksitleyerek analiz edebilmesidir. Shimadzu tarafından geliştirilen 680 ° C yanma katalitik oksidasyon yöntemini kullanarak tüm organik bileşikleri verimli bir şekilde analiz edebilir.
Cihazımız sıvı modülü ile su, atıksu, deniz suyu matrislerinde toplam organik karbon ve çözünmüş organik karbon analizleri yapabilmektedir. Aynı zamanda katı yakma modülü ile toprak, sediment ve arıtma çamuru gibi farklı numunelerin analizlerini yapabilmektedir. Hem sıvı hem katı modülünde cihazımız düşük numune hacimlerinde çalışabilmektedir.
Otomatik seyreltme fonksiyonu sayesinde cihazımız 4 µg/L ile 30,000 mg/L arasında oldukça geniş ölçüm aralığına sahiptir. Bu sayede ultra saf sudan yüksek derecede kirlenmiş suya kadar pek çok numuneyi analiz edebilir. Yüksek miktarda tortul içeren numunelerinde bile organik madde ölçümünü iyi tekrarlanabilirlik sonuçları ile yapılabilir. ASI-L Autosampler’ı sayesinde çoklu sıvı numunelerin analizlerini maksimum hızda tamamlayarak en kısa sürede sonuç verebilmektedir.
Katı örnek yanma ünitesi sayesinde katı numunelerinde analizini yapabilmektedir. 30 mg’a kadar karbon içeriğine sahip maksimum 1 g numunelerin analizini yapabilmektedir. Analiz sırasında tartım hatalarını ve numunenin karbon içeriğinin eşit dağılmamasından kaynaklanan hataları azaltarak minimum hata payı ile sonuç verir.

EN: The most important feature of TOC-L device in our laboratory is its ability to analyze not only easily decomposing, low molecular weight organic compounds but also difficult to dissolve and effectively oxidize macromolecular organic compounds. By using 660 ° C combustion catalytic oxidation method developed by Shimadzu, it can efficiently analyze all organic compounds .Our device with liquid module is able to analyze the total organic carbon and dissolved organic carbon in the matrices such as water, wastewater and seawater matrices. At the same time, the solid combustion module can make analysis of soil, sediment and sewage sludge samples. With both liquid and solid modules, our device can operate at low sample volumes. Thanks to the automatic dilution function, TOC device has a very large measuring range between 4 µg/L and 30,000 mg /L. This way it can analyze many samples from ultra pure water to highly contaminated water. Even in samples containing high amounts of sediment, the measurement of organic matter can be done with good reproducibility results. Thanks to ASI-L Autosampler, it is possible to complete the analysis of multiple liquid samples at maximum speed and give results as soon as possible. Solid sample can be analyzed in solid samples by means of combustion unit. It can analyze up to 1 g samples with carbon content up to 30 mg. This results in a minimum margin of error by reducing the errors due to uneven distribution of carbon content of the sample during analysis.

Marka AGILENT
Model 7700

TR: Laboratuvarımızda bulunan Agilent 7700 ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer ) cihazı katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve doğru biçimde ölçümüne olanak sağlayan ileri teknoloji ürünüdür. Cihazımız çok sayıda elementi aynı anda analiz edebilme özelliğine sahiptir. Bu özelliği metalik elementler olmak üzere periyodik tablodaki elementlerin büyük çoğunluğunun nicel ve yarı-nitel tayinlerine olanak sağlar. ICP-MS’in çalışma aralığı diğer yöntemlere oranla oldukça geniştir. Bu sayede farklı derişime sahip birçok elementin aynı anda analizine olanak sağlamaktadır. H, He, C, N, O, F, Pu elementleri ile asal gaz (He, Ne, Ar, Xe, Kr ve Rn) elementlerinin dışındaki tüm elementlerin derişimleri ultra iz element düzeyinde ölçülebilir.

EN: In our laboratory, the Agilent 7700 ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer) is a high-tech product that enables fast, inexpensive, precise and accurate measurement of a large number of elements in solid and liquid samples. Our device has the ability to analyze a large number of elements at the same time. This feature allows quantitative and semi-qualitative determination of the majority of elements in the periodic table, metallic elements. The operating range of ICP-MS is considerably larger than other methods. This allows simultaneous analysis of many elements with different concentrations. The elements of H, He, C, N, O, F, Pu and all elements except the elements of inert gas (He, Ne, Ar, Xe, Kr and Rn) can be measured at the ultra-trace element level.

Marka JASCO
Model FT/IR 4700

TR: Fourier Transform Infrared Spectroskopi (FTIR) spektrometre cihazlarının çift ışınlı ve daha gelişmiş modelidir. Infrared (IR) spektroskopisi moleküllerdeki çeşitli bağların titreşim frekanslarını ölçer ve moleküldeki fonksiyonel gruplar hakkında bilgi verir. Numunelerde kimlik taraması yapar. Aynı zamanda belirlenmiş spektral aralıktaki tanımlanan spektrumları örnek alarak numunede içerik konsantrasyonu belirler. Kullanmış olduğumuz KnowltAll kütüphanesi sayesinde 13000 adet veri ile kimlik taraması yapılabilmektedir.

EN: Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) is a double-beam and more advanced model of spectrometer devices. Infrared (IR) spectroscopy measures the vibration frequencies of the various bonds in molecules and gives information about the functional groups in the molecule and FTIR makes identification scanning on samples. It also determines the content concentration in the sample by sampling the identified spectra in the specified spectral range. Thanks to the KnowltAll library that we have used, it is possible to carry out an identification scan within 13000 data.

Marka BAB
Model BAB-LAM

TR: Mikroskopumuz Sonsuza Düzeltmeli Optik Sisteme ve renk sapmaları düzeltme özelliklerine sahipdir. İnce fokuslama hassasiyeti yaklaşık 1 mikron aralığındadır. Bu hassasiyet lifsi toz sayımlarında güvenilir sonuçlara olanak sağlamaktadır.

EN: Our microscope has infinity-corrected optical system and correction of color aberration function. The fine focusing accuracy is approximately 1 micron. This sensitivity enables reliable results in fiber dust counts.

Marka THERMO SCIENTIFIC
Model DIONEX/ICS 5000+

TR: Thermo Dionex ICS 5000+ sistemi anyon ve katyon parametrelerinde istediğiniz her analizi yapabilecek donanıma sahiptir. ICS 5000+ sistemi tekli veya dual olarak aynı anda tek injeksiyon ile hem tüm anyonlar hem de tüm katyonların analizi yapılabilmektedir.
İyon Kromatografisi, iyon değiştirme reçineleri tarafından iyonları ayırma ve tayin etme olanağı sağlar. Anyon ve katyon tutucu reçinelerinden ayrılma sürelerine göre oluşan tepe noktaları tanımlanarak numunenin iyon içeriği belirlenir.
Anyon(Bromür, Klorür,Florür,Nitrat,Nitrit,Sülfat,Fosfat) analizlerinde yaklaşık süre 20 dakikadır. Katyon(NH3) analizleri ise yaklaşık olarak 15 dakika içerisinde tamamlanmaktadır.
Laboratuvarımızda ; emisyon, imisyon, iş sağlığı ve güvenliği, su, atıksu ,toprak ,atık, arıtma çamuru matrislerinde anyon ve katyonların analizi iyon kromatografi cihazı ile hem hızlı hem de güvenilir şekilde yapılmaktadır.

EN: Thermo Dionex ICS 5000 system is equipped to perform any analysis in anion and cation parameters.The ICS 5000+ system can be used as single or dual simultaneous single injection to analyze all anions and all cations.
Ion Chromatography allows the separation and determination of ions by ion exchange resins. The ion content of the sample is determined by defining the peaks formed according to the separation times from the anion and cation-bearing resins.
Anion (Bromide, Chloride, Fluoride, Nitrate, Nitrite, Sulfate, Phosphate) analysis takes approximately 20 minutes. Cation (NH3) analyzes are completed in approximately 15 minutes.
In our laboratory; analysis of anions and cations in emission, imission, water, wastewater, soil, wastes, sewage sludge matrices are done with ion chromatography device both quickly and reliably.

Marka AGILENT
Model CARY 60 UV-VIS

TR: Bilinmeyen bir maddenin 190-1100 nm dalga boyu aralığında spektrumunun elde edilmesi sonucu bilinen standartlarla karşılaştırılarak o maddenin tanımlanması yapılabilmektedir. Geniş uygulama alanı, yüksek duyarlılık, seçimlilik ve tekrarlanabilirliğin iyi olması, uygulanabilirlik ve hızlılığın yüksek olması sebebiyle nitel analizlerin yanı sıra nicel analiz olanağı da sağlamaktadır. Su, Atıksu, Deniz suyu, Toprak, Arıtma çamuru, Sediment, Emisyon, İmisyon alanlarında ve bir çok diğer alanlarda geniş analiz parametrelerin analizlerini yaparak çok kısa sürede sonuçlar raporlanmaktadır.

EN: By obtaining the spectrum of an unknown substance in the wavelength range of 190-1100 nm, the identification of that substance can be made by comparing it with known standards. Due to its high application area, high sensitivity, good selection and repeatability, high applicability and speed, it provides qualitative analysis as well as quantitative analysis. Water, wastewater, seawater, soil, sewage sludge, sediment, emission, imission and many other areas by analyzing the large parameters of the results are reported in a very short time.

Marka AGILENT
Model 7890 B 7697 A (Headspace) TRAY 7693 A (150 vial)

TR: Bir karışımda gaz halinde bulunan veya kolayca buharlaştırılabilen bileşenlerin birbirinden ayrıştırılması ve analiz edilmesinde üstün performans sağlamaktadır. GC-FID cihazımızda ön ve arka FID dedektörlerin yer alması ve 150 vial kapasiteli autosampler kullanımı ile kısa sürede bir çok analiz gerçekleştirilebilmektedir.

Analizlerde tayin edilebilecek limitler oldukça düşük olup tayin limitimiz parametreden parametreye farklılık göstermektedir. Emisyon, İmisyon, İş Hijyeni, Su ve atıksu, deniz suyu, toprak, atık alanlarında VOC, BTEX , C10-C40 aralığındaki Hidrokaronların Tayini, Mineral yağ tayini GC-FID-Headspace cihazlarımız ile gerçekleştirlebilmektedir.

EN: It provides superior performance in separating and analyzing components that are gaseous or easily vaporized in a mixture. In our GC-FID device, it is possible to perform many analyzes in a short time with the use of front and back FID detectors and the use of autosampler with 150 vial capacity.
The limits that can be determined in the analysis are quite low and our determination limit varies from parameter to parameter. Emission, Imission, Work Hygiene, Water and wastewater, sea water, soil, waste areas VOC, BTEX, C10-C40 in the range of determination of Hydrocarbons, Mineral oil determination can be carried out with our GC-FID-Headspace devices.

Marka PARKER
Model 20H (H2 Jeneratörü) 636272603 (N2 Jeneratörü)

TR: GC dedektör ve taşıyıcı gaz için kullanılan gaz tedarikleri AND Analiz Laboratuvarında jeneratörler ile sağlanmaktadır. Jeneratörlerden üretilen azot ve hidrojen gazları yüksek saflıkta üretilerek cihazlarda kullanılmaktadır.

EN: Gas supplies used for GC detector and carrier gas are supplied with generators in AND Analysis Laboratory. Nitrogen and hydrogen gases produced from generators are high purity and used in devices.

Marka AGILENT
Model 7890 B

TR: GC dedektör ve taşıyıcı gaz için kullanılan gaz tedarikleri AND Analiz Laboratuvarında jeneratörler ile sağlanmaktadır. Jeneratörlerden üretilen azot ve hidrojen gazları yüksek saflıkta üretilerek cihazlarda kullanılmaktadır.

EN: Gas supplies used for GC detector and carrier gas are supplied with generators in AND Analysis Laboratory. Nitrogen and hydrogen gases produced from generators are high purity and used in devices.

Marka AGILENT
Model 7890 B / 5977A MSD

TR: GC-MS cihazının hızlı olması ve ayırma gücü yüksekliğinin yanı sıra tayin limitleri de oldukça düşük seviyededir. GC’den ayrılarak kütle spektrometresine gönderilen bileşiklerin kromotogramları alınmakta olup her bileşiğin kütle spektrumu ile kantitatif tayinler daha kesin sonuçlar elde edilmektedir. Emisyon, İmisyon, Su ve Atıksu, deniz suyu, atık, toprak, arıtma çamuru, sedimentte Poliaramotik Hidrokarbonların (PAH) tayini, Suda ftalat esterlerinin tayin yapılabilmektedir.

EN: Not only the speed and separation power of the GC-MS device are high but also the limits of the determination are quite low. The chromatographs of the compounds sent to the mass spectrometer from the GC are generated and the quantitative determinations by the mass spectra of each compound are obtained with more precise results. Emission, Imission, Water and Wastewater, sea water, waste, soil, sewage sludge, sediment Polaramotic hydrocarbons (PAH) determination, water phthalate esters can be determined.

Ekibimize Danışın