Toprak Analizleri

Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi amacı ile “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Yönelik Yönetmelik” uygulanmaktadır.

Evsel ve Kentsel atık sularının arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının alıcı ortama zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına uygunluğunu tespit etmek amacı ile “Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda belirtilen parametrelerin analizi yapılmalıdır.

Toprak alanlarında numune alım, analiz ve raporlama hizmeti sağlayan laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip olup T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Ölçüm ve Analizleri kapsamında yetkilendirilmiştir.

Deney Faaliyetlerimiz;

 • pH Tayini
 • Pestisit Tayini
 • Uçucu Organik Bileşenler (VOC) ve BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini
 • PCB (Poliklorlubifenil) Tayini
 • Kuru Kalıntı, Kuru Madde, Nem (%) Tayini
 • Kuru Kütlenin Kızdırma (Yanma) Kaybının (LOİ) Tayini
 • Florür, Klorür, Sülfat, Nitrit, Nitrat, Fosfat Tayini
 • Fenol İndeksi Tayini
 • Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg),Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K),Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr),Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum(Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş(Ag),Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd)
 • PAH (Poliaromatik Hidrokarbon) Tayini
 • C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini
 • Elektriksel İletkenlik Tayini
 • Krom ⁺⁶ Tayini
 • Toplam Azot (N) Tayini
 • Organik Madde (%) Tayini
 • Toplam Organik Karbon Tayini (TOK)
 • Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK)
 • C/N Oranı Tayini

Ekibimize Danışın