Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri

“Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği” gereği; işletmelerin yaptıkları faaliyetler sonucu emisyon kütlesel debi değerlerinin sınır değerleri aşması nedeni ile ve/veya 10 MW’ın üzerinde ısıl güce sahip yakma tesisi bulunan tesislerin  gerekli olan bacalarına Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) cihazlarının kurulması ve işletilmesi yasal bir zorunluluktur.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri cihazlarının kurulumundan önce tesislerin fizibilite raporu hazırlayarak yada yetkili çevre laboratuvarı aracılığı ile hazırlatılarak valilik onayına sunmaları gerekmektedir. Valilik onayı alındıktan sonra işletmelerin Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri cihazları kurulcak bacalara “Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği” Madde 8’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir.

SEÖS cihazları kurulduktan sonra işletmelerin; bakanlığın yetkilendirmiş olduğu laboratuvarlara KGS 2 testi yaptırması ve bakanlık aksini belirtmedikçe işletmelerin bu testi en az 5 yılda bir yaptırması gerekmektedir.

KGS 2 testinden sonra işletmelerin YGT testi yaptırmaları ve her yıl bu testi yetkli laboratuvarlara yaptırması gerekmektedir.

Bu noktada laboratuvarların “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” nin Madde 19-2 kapsamında sertifikalandırılıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetimiyle yetkilendirilen personeller ile SEÖS ölçüm, analiz ve raporlamasını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • KGS2 (QAL 2) Testi Kapsamında
 • Toz Tayini
 • Hız – Hız Profili – Debi Tayini
 • Nem Tayini
 • Oksijen (O2) Tayini
 • Karbonmonoksit (CO) Tayini
 • Azot Oksitlerin (NOx) Tayini
 • Kükürtdioksit (SO2) Tayini
 • Klor (HCl), Flor (HF) Tayini
 • Toplam Organik Karbon (TOC) Tayini
 • Yıllık Geçerlilik Testi (YGT) Kapsamında
 • Toz Tayini
 • Hız – Hız Profili – Debi Tayini
 • Nem Tayini
 • Oksijen (O2) Tayini
 • Karbonmonoksit (CO) Tayini
 • Azot Oksitlerin (NOx) Tayini
 • Kükürtdioksit (SO2) Tayini
 • Klor (HCl), Flor (HF) Tayini
 • Toplam Organik Karbon (TOC) Tayini

Ekibimize Danışın