Atık Analizleri

“Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında düzenli depolama tesislerinde depolanacak atıkların sınır değer artırımları dahilinde sınıflandırılması ve tesise uygunluğu amacı ile yönetmeliğin EK 2’sinde belirtilen parametrelerin analizi yapılmaktadır.

Atıkların alternatif hammadde olarak kullanılması, atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu hazırlama tesislerinde bulunması gereken asgari şartlara ilişkin esasların yer aldığı “Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt Ve Alternatif Hammadde Tebliğin”ne göre, ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine ilişkin esaslar için “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne göre ve atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz etkilerini, “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre ilgili analizler yapılmalıdır.

Atık alanlarında numune alım, analiz ve raporlama hizmeti sağlayan laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip olup T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Ölçüm ve Analizleri kapsamında yetkilendirilmiştir.

Deney Faaliyetlerimiz;

 • Kuru Kalıntı, Kuru Madde, Nem (%) Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde (TDS) Tayini
 • pH Tayini
 • Fenol İndeksi Tayini
 • Kuru Kütlenin Kızdırma (Yanma) Kaybının (LOİ) Tayini
 • Metallerin Tayini (Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr), Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum (Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd))
 • BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini
 • PCB (Poliklorlubifenil) Tayini
 • Pestisit Tayini
 • C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini
 • Florür, Klorür, Bromür, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Sülfat Tayini
 • Toplam Organik Karbon Tayini (TOK)
 • Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK)

Ekibimize Danışın