Atık Yağ Analizleri

Atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar “Atık Yağların Usul ve Esasları Yönetmeliği”ne göre belirlenmekte ve analiz edilmektedir.

Atık Yağ alanlarında numune alım, analiz ve raporlama hizmeti sağlayan laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahiptir.

Deney Faaliyetlerimiz;

  • Poliklorlubifenillerin (PCB) Tayini
  • Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini
  • Klorür ve Toplam Halojenlerin Tayini
  • Parlama Noktası Tayini

Ekibimize Danışın