Deniz Suyu ve Balık Çiftlikleri Analizleri

Ülkemizde; tesislerin atıksularını alıcı ortama vermesi sebebiyle meydana gelen/gelebilecek alıcı ortamdaki kirliliğin kontrolü amacı ile “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ile Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği”nin esasları uygulanmaktadır. Tesislerin atıksularını deşarj ettikleri alıcı ortamda ve/veya çevresinde deniz bulunmakta ise, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” “Tablo 4: Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterlerini” sağlamak amacı ile deniz suyunda ölçülmesi gereken parametreler analiz edilmelidir.

Deniz balıklarını yetiştirme amaçlı kurulan balık çiftlikleri kıyıdan bir mil açıkta, denizin ortasında bulunur. Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliği denizlerde yapılacak balık yetiştiriciliği faaliyetlerinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek kirliliğin izlenmesine yönelik ilke ve esasları belirlemektedir.

Deniz Suyu ve Balık Çiftlikleri alanlarında numune alım, analiz ve raporlama hizmeti sağlayan laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip olup T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Ölçüm ve Analizleri kapsamında yetkilendirilmiştir.

Deney Faaliyetlerimiz;

 • İletkenlik Tayini
 • pH Tayini
 • Sıcaklık Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Renk Tayini
 • Tuzluluk Tayini
 • Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini
 • Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
 • Çökebilir Katı Madde Tayini
 • Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
 • Toplam Katı Madde Tayini
 • Fenol-Fenol İndeksi ve Fenollerin Tayini
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
 • Krom +6 Tayini
 • Toplam Fosfor, Fosfat Fosforu, Orto Fosfat, Fosfat Tayini
 • Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K),Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr),Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum(Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş(Ag),Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd) Tayini
 • Amonyum/Amonyum Azotu, Amonyak/Amonyak Azotu Tayini
 • Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
 • Toplam Azot (N) Tayini
 • Toplam ve Serbest Siyanür (CN) Tayini
 • Yüzey Aktif Madde (MBAS), Deterjan Tayini
 • PCB (Poliklorlubifenil) Tayini
 • Pestisit Tayini
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) & Parçalanabilir Organik Kirleticiler Tayini
 • PAH (Poliaromatik Hidrokarbon) Tayini
 • TRİX İndeksi Tayini
 • Mineral Yağlar ve Türevleri, Ham Petrol ve Petrol Türevleri (TPH),Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
 • Uçucu Organik Bileşikler ve BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini
 • Sülfat, Nitrat, Nitrat Azotu, Nitrit, Nitrit Azotu,Bromür, Klorür, Florür
 • Klorofil-a (üretkenlik) Tayini
 • Işık Geçirgenliği / Seki Diski Derinliği Tayini
 • Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini

Ekibimize Danışın