Su ve Atıksu Analizleri

Ülkemizde; yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması, su kirlenmesinin önlenmesi, su kalitesinin korunması ve atıksuların deşarjını kontrol altında tutmak amacı ile, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği”, “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği”, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği ile Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği’nin easları uygulanmaktadır.

Su ve Atıksu alanlarında numune alım, analiz ve raporlama hizmeti sağlayan laboratuvarımız TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip olup T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre Ölçüm ve Analizleri kapsamında yetkilendirilmiştir.

Deney Faaliyetlerimiz;

 • Alkalinite Tayini
 • Asidite Tayini
 • Sertlik Tayini
 • Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini
 • Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
 • Çökebilir Katı Madde Tayini
 • Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
 • Toplam Katı Madde Tayini
 • Aktif, Bakiye, Bağlı, Serbest ve Toplam Klor (Cl) Tayini
 • Fenol-Fenol İndeksi ve Fenollerin Tayini
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
 • Krom +6 Tayini
 • Toplam Fosfor, Fosfat Fosforu, Orto Fosfat, Fosfat Tayini
 • Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg),Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr), Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum(Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş(Ag),Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd)
 • Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
 • Sülfür, Sülfit Tayini
 • Toplam ve Serbest Siyanür (CN) Tayini
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Amonyum/Amonyum Azotu, Amonyak/Amonyak Azotu Tayini
 • Toplam Azot (N) Tayini
 • Yüzey Aktif Madde (MBAS), Deterjan Tayini
 • PCB (Poliklorlubifenil) Tayini
 • Pestisit Tayini
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
 • PAH (Poliaromatik Hidrokarbon) Tayini
 • Ftalat Esterleri (DEHP) Tayini
 • Permanganat İndeksi Tayini
 • Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR) Tayini
 • Klorofil-a (Üretkenlik) Tayini
 • Mineral Yağlar ve Türevleri, Ham Petrol ve Petrol Türevleri (TPH),  Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
 • Uçucu Organik Bileşikler ve BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini
 • Sülfat, Nitrat, Nitrat Azotu, Nitrit, Nitrit Azotu, Bromür, Klorür, Florür Tayini
 • Silika Tayini
 • Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini
 • Işık Geçirgenliği Tayini
 • Debi Ölçümü
 • Değişebilir Sodyum Yüzdesi Tayini
 • Sodyum Karbonat Kalıntısı Tayini
 • Toplam Organik Karbon (TOK)/ Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini

Ekibimize Danışın