Eğlence Yerleri Gürültü ve Müzik Yayın İzni Ölçümleri

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre canlı müzik yapan bütün işyerlerinin canlı müzik izni almaları zorunludur. Canlı müzik izin belgesi (Canlı Müzik Ruhsatı). T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 30.11.2022 tarihinde güncellenen Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliğine göre canlı müzik faaliyeti gösteren tüm Düğün Salonları, Kafe, Bar ve Gazino işletmelerinin almakla yükümlü olduğu ve ancak Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu ile alınabilecek bir belgedir. Bu izin verilirken ilgili il müdürlükleri talep etmesi durumunda işyerlerince Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlanır. Çevresel Gürültü Raporu, Çevre,  Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkili ve TÜRKAK’dan akredite bir laboratuvardan alınmalıdır. AND olarak bu kriterleri sağlıyor, uzman kadromuz ile Çevresel Gürültü Ölçümü ve raporlanması hizmeti veriyoruz.

İlgili yönetmeliğe göre canlı müzik, gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türü olarak ele alınmaktadır.

Müzik yayın izni almak isteyen eğlence yerleri (düğün salonu, kafe, bar, gazino vb.) için “Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği” gereğince Madde 11’de ve Geçici Madde-3’de belirtilen aşağıdaki şartların sağlanma zorunluluğu bulunmaktadır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 11 ve Geçici Madde-3 aşağıdaki gibidir:

Müzik yayını yapan eğlence yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültünün önlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları için çevresel gürültü kriterleri

MADDE 11- (1) Yerleşim alanlarında çevresel gürültüye neden olan müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları Ek-2’de yer alan hükümleri sağlar.

(2) İl Müdürlüğü tarafından müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına akustik rapor hazırlattırılır, değerlendirilir, müzik yayın izni verilir.

(3) Müzik yayın izin belgesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(4) Müzik yayını yapan deniz araçlarının, müzik yayını yapabileceği sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir.

(5) Müzik yayını yapan deniz araçlarının belirlenen koordinatlar dışında faaliyet göstermesi durumunda idari yaptırım uygulanır.

(6) Müzik yayını yapan deniz araçlarından yayılan çevresel gürültü düzeyi, İl Müdürlüğü tarafından kıyıda belirlenen noktalarda, sürekli izleme sistemi ile ölçülür.

(7) İl Müdürlüğü tarafından müzik yayını yapan işyerlerinin bulunduğu alanlarda Ek-2’deki Tablo 1’de yer alan sınır değerlerin sağlandığını tespit etmek üzere, ilgili idarenin elektronik olarak bilgilendirileceği çevresel gürültü sürekli izleme sistemi kurdurulur.

(8) İlgili idare ses basıncı düzeyini kontrol altında tutmak amacıyla akustik planlama yaptırabilir ve ses gücü sınırlayıcı sistemler kurdurabilir.

(9) Birden fazla müzik yayını yapan işyerinin veya müzik yayını yapan deniz aracının bir arada ve aynı anda faaliyet gösterdiği alanlarda, ilave gürültü kontrol tedbirleri belirlenebilir.

(10) Kurulması planlanan müzik yayını yapan işyerlerinin ilgili mevzuatta belirtilen yer seçimi ve planlamasında, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planları dikkate alınır.

(11) Aynı takvim yılı içinde üç defa bu Yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tespiti halinde İl Müdürlüğü tarafından müzik yayın izni iptal edilir. Müzik yayın izni iptal edilen işyeri iki takvim yılından sonra müzik yayın izni için tekrar başvurabilir.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan eğitim sertifikaları, yetkinlik belgesi olarak Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce İl Müdürlüklerinden alınan çevresel gürültü konulu çevre izin muafiyet yazıları; mevcut çevre izin ve lisans belgeleri süresi sonuna kadar geçerlidir.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce canlı müzik izin belgesi almış olan işyerleri iki yıl içerisinde bu Yönetmelik çerçevesinde müzik yayın izni almak üzere başvuruda bulunur.

Ekibimize Danışın