Toprak Analizleri

Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi amcacı ile ülkemizde “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Yönelik Yönetmelik” uygulanmaktadır.

Evsel ve Kentsel atık sularının arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının alıcı ortama zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına uygunluğunu tespit etmek amacı ile “Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda belirtilen parametrelerin analizi yapılmalıdır.
Toprak numunelerinin alınmasında “TS 9923 Toprak Kalitesi – Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza Kuralları Standartı”‘ndan yararlanılır.

Laboratuvarımızda “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği”‘nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile Toprak Numunesi Alma, Toprak Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

 • pH Tayini
 • Toplam, Kompleks ve Serbest Siyanür Tayini
 • Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
 • BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini
 • PCB’lerin Tayini
 • Kuru Kalıntı, Kuru Madde, Nem (%) Tayini
 • Kızdırma Kaybı (LOİ) Tayini
 • Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini)
 • Florür, Klorür, Sülfat, Nitrit, Nitrat, Fosfat Tayini
 • Fenol İndeksi Tayini
 • Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg),Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K),Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr),Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum(Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş(Ag),Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd)
 • PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı ) Tayini
 • Fenollerin Tayini
 • Ftalat Esterleri (DEHP)
 • Toplam Petrol Hidrokarbonları, Mineral Yağlar ve Türevleri, Ham Petrol ve Petrol Türevleri, Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
 • Uçucu Organik Bileşikleri Analizi Ön İşlem: Headspace
 • Elektriksel İletkenlik Tayini
 • Krom ⁺⁶ Tayini
 • Toplam Azot (N) Tayini
 • Organik Madde (%) Tayini
 • LAS (Lineer alkilbenzinsülfonat) Tayini Ön İşlem: İşletme İçi Metot
 • Toplam Organik Karbon Tayini (TOK)
 • Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK)
 • C/N Oranı Tayini