Su ve Atıksu Analizleri

Ülkemizde; yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması, su kirlenmesinin önlenmesi, su kalitesinin korunması, atıksuların deşarjını kontrol altında tutmak amacı ile, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği”, “İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik”, “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği”, “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği” uygulanmaktadır.

Laboratuvarımızda Su – Atıksu numune alımlarında “TS EN ISO 5667-3 Su Kalitesi- Numune Alma- Bölüm-3: Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması İçin Kılavuz” (Ek-2) esas alınır.

Laboratuvarımızda “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ”Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, ‘‘Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği’’ nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile Su ve Atıksu Numune Alımı, Su ve Atıksu Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

 • Alkalinite Tayini
 • Asidite Tayini
 • Sertlik Tayini
 • Balık biyodeneyi (ZSF) Tayini Su Kirliliği Kontrolu-Zehirlilik Deneyleri-Kısım 1
 • Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
 • Çökebilir Katı Madde Tayini
 • Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
 • Toplam Katı Madde Tayini
 • Aktif, Bakiye, Bağlı, Serbest ve Toplam Klor (Cl) Tayini
 • Fenol, Fenollerin Tayini
 • Fenol İndeksi Tayini
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
 • Krom +6 Tayini
 • Toplam Fosfor, Fosfat Fosforu (Organik ve İnorganik Fosfor), Orto Fosfat, Fosfat (Çözünebilir Reaktif Fosfor),
  Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg),Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr), Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum(Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş(Ag),Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd)
 • Toplam Kjeldahl Azotu, Organik Azot Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Toplam, Kompleks, Serbest Siyanür (CN) Tayini
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
 • Amonyak/Amonyak Azotu Tayini
 • Toplam Azot (N) Tayini
 • Yüzey Aktif Madde (MBAS), Deterjan Tayini
 • İyonik Olmayan Yüzey Aktif Madde (CTAS, Sentetik Sülfonat) Tayini
 • PCB’lerin Tayini
 • Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
 • n-Günden Sonra BOİ Tayini
 • PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı)
 • Ftalat Esterleri (DEHP)
 • Permanganat İndeksi Tayini
 • Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR)
 • TRİX İndeksi Tayini
 • Klorofil-a Üretkenlik Tayini
 • Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH)
 • Mineral Yağlar ve Türevleri, Ham Petrol ve Petrol Türevleri, Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
 • Uçucu Organik Bileşiklerin , BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini
 • Sülfat, Nitrat, Nitrat Azotu, Nitrit, Nitrit Azotu, Orto Fosfat, Fosfat Fosforu, Bromür, Klorür, Sülfit, Florür
 • Silika Tayini
 • Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini
 • Işık Geçirgenliği Tayini
 • Debi Ölçümü
 • Değişebilir Sodyum Yüzdesi
 • Sodyum Karbonat Kalıntısı
 • Serbest Karbondioksit Tayini (CO2)
 • Toplam Organik Karbon (TOK)/ Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
 • Hidrojen Sülfür (H2S)
 • Herbisitlerin Tayini