Hava Kalitesi Ölçümleri

Herhangi bir faaliyet sonucu bacadan emisyon çıkışına sahip olan tesislerin emisyon ölçüm sonuçlarında SKHKKY ‘de belirtilen kütlesel debi sınırlarının aşılması sebebi ile ya da bacadan emisyon çıkışı olmayıp katı tanecik içeren açık emisyon kaynağına sahip tesislerin (madenler, taş ocakları, depolama sahaları… vb.) hava kalitesinin korunması, çevreye verdiği zararın kontrolü ve takibi sebebi ile Hava Kalitesi Ölçümleri (İmisyon Ölçümleri) yaptırması gerekmektedir.

Bu noktada laboratuvarların “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” nin Madde 19-2 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile Hava Kalitesi Ölçümleri, analiz ve raporlamasını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

  • Partikül Madde (PM10, PM 2.5) Tayini
  • Çöken Toz Tayini
  • Çöken Toz ve Partikül Madde İçerisinde Ağır Metal (As, Cd, Ni, Pb, Tl) Tayini
  • Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Kükürtdioksit (SO2) Tayini
  • Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Azot oksitlerin (NOx) Tayini
  • Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Hidrojen Sülfür (H2S)
  • Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Flor (HF), Klor (HCl) Tayini
  • Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Amonyak (NH3) Tayini
  • Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Ozon (O3) Tayini
  • Ortam Havasında Pasif Örnekleme Yöntemi ile Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC+BTEX) Tayini