Atık Yağ Analizleri

Atık yağ üreten tüm endüstriyel tesisler; atık yağların üretiminden bertarafına kadar olan süreçte ‘’Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’’ EK-1 uyarınca atık yağların sınıflandırılması amacı ile analiz yaptırılmalıdır. Atık Yağ Analizleri sonuçları EK 1’e göre değerlendirilerek atık yağların kategorilere ayrılması sağlanmaktadır.

Laboratuvarımızda “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği”’ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile Atık Yağ Numunesi Alma, Atık Yağ Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

  • Poliklorlubifenillerin (PCB) Tayini
  • Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini
  • Toplam Halojenlerin Tayini
  • Ftalatların GC ile Tayini