Tehlikeli Atık Analizleri

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği “EK 7’de tehlikeli atık olarak sınıflandırılan, EK 5’de listelenmiş olan ve tehlikeli kabul edilen atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, ara depolanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatı safhalarında yönetmeliğin EK 11’inde belirtilen parametrelerin analiz edilmesi gerekmektedir.

“Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında düzenli depolama tesislerinde depolanacak atıkların sınıflandırılması ve tesise uygunluğu amacı ile yönetmeliğin EK 2’sinde belirtilen parametrelerin analizi yapılmaldır.

Laboratuvarımızda “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile Tehlikeli Atık Numunesi Alma, Tehlikeli Atık Analizi ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

 • Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg),Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K),
 • Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr),Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum(Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş(Ag),Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd)
 • BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini
 • PCB’lerin Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde (TDS) Tayini Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların Özütlemesi Metodu
 • pH Tayini
 • Kuru Kalıntı, Kuru Madde, Nem (%) Tayini Gravimetrik Metot
 • Uçucu Katı Madde, Kül, Kızdırma Kaybı (LOİ) Tayini
 • Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
 • Fenol İndeksi Tayini
 • Toplam Petrol Hidrokarbonları, Mineral Yağlar ve Türevleri, Ham Petrol ve Petrol Türevleri, Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
 • Florür, Klorür, Bromür, Nitrat, Nitrit, Fosfat, Sülfat, Bromat Tayini
 • PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı) Tayini
 • Fenoller Tayini
 • Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
 • Ftalat Esterleri (DEHP)
 • Uçucu Organik Bileşikleri Analizi Ön İşlem: Headspace
 • Toplam Azot (N) Tayini
 • Organik Madde (%) Tayini
 • Toplam Organik Karbon Tayini (TOK)
 • Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK)