Deniz Suyu Analizleri

Ülkemizde; tesislerin atıksularını alıcı ortama vermesi sebebiyle meydana gelen/gelebilecek alıcı ortamdaki kirliliğin kontrolü amacı ile “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” uygulanmaktadır. Tesislerin atıksularını deşarj ettikleri alıcı ortamda ve/veya çevresinde deniz bulunmakta ise, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” Ek-4 (Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri) ni sağlamak amacı ile Deniz Suyunda ölçülmesi gereken parametreler analiz edilmelidir.

Numune alımlarında “TS EN ISO 5667-3 Su Kalitesi – Numune Alma – Bölüm-3: Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması İçin Kılavuz” (Ek-2) esas alınmalıdır.
Laboratuvarımızda “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile Deniz Suyu Numunesi Alma, Deniz Suyu Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

 • İletkenlik Tayini
 • pH Tayini
 • Sıcaklık
 • Bulanıklık Tayini
 • Renk Tayini
 • Tuzluluk Tayini
 • Balık biyodeneyi (ZSF) Tayini Su Kirliliği Kontrolu-Zehirlilik Deneyleri-Kısım 1
 • Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
 • Çökebilir Katı Madde Tayini
 • Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
 • Toplam Katı Madde Tayini
 • Aktif, Serbest, Bakiye, Bağlı ve Toplam Klor (Cl) Tayini
 • Fenol, Fenollerin Tayini
 • Fenol İndeksi Tayini
 • Permanganat İndeksi Tayini
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
 • Krom +6 Tayini
 • Toplam Fosfor, Fosfat Fosforu (Organik ve İnorganik Fosfor), Orto Fosfat, Fosfat (Çözünebilir Reaktif Fosfor),
 • Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg), Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K),Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr),Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum(Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş(Ag),Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd)
 • Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
 • Amonyak/Amonyak Azotu Tayini
 • Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Toplam Azot (N) Tayini
 • Toplam, Kompleks, Serbest Siyanür (CN) Tayini
 • Yağ ve Gres Tayini Gravimetrik Metot
 • Yüzey Aktif Madde (MBAS), Deterjan Tayini
 • PCB’lerin Tayini
 • Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
 • n-Günden Sonra BOİ Tayini
 • PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poli aromatik hidrokarbonların toplamı)
 • Ftalat Esterleri (DEHP)
 • Permanganat İndeksi Tayini
 • Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR)
 • TRİX İndeksi Tayini
 • Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH)
 • Mineral Yağlar ve Türevleri, Ham Petrol ve Petrol Türevleri, Hidrokarbon Yağ İndeksinin Tayini
 • Uçucu Organik Bileşiklerin , BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini
 • Sülfat, Nitrat, Nitrat Azotu, Nitrit, Nitrit Azotu, Orto Fosfat, Fosfat Fosforu, Bromür, Klorür, Sülfit, Florür
 • Silika Tayini
 • Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini
 • Sodyum Karbonat Kalıntısı
 • Değişebilir Sodyum Yüzdesi
 • Serbest Karbondioksit Tayini (CO2)
 • Klorofil-a Üretkenlik Tayini
 • Işık Geçirgenliği Tayini
 • Toplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini