"Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında EK-1 ve EK-2 de bulunan tesisler 2 yılda bir emisyon ölçümlerini yaptırmalıdır.

Devamı

İşletmelerin yaptıkları faaliyetler sonucu emisyon kütlesel debi sınır değerlerini aşması ve/veya 10 MW’ın üzerinde ısıl güce sahip yakma tesisi bulunan tesislerin gerekli olan bacalarına SEÖS cihazlarının kurulması ve işletilmesi yasal bir zorunluluktur.

Devamı

Bacadan emisyon çıkışına sahip olan tesislerin hava kalitesinin korunması, çevreye verilen zararın kontrolü ve takibi sebebi ile İmisyon (Hava Kalitesi) ölçümleri yaptırması gerekmektedir.

Devamı

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” nin EK-1 ve EK-2 sinde bulunan tesislerin Akustik Ölçümleri nin ve Gürültü Haritalarının yaptırılması yasal zorunluluktur.

Devamı

“Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Yönetmeliği” nin EK-1 ve EK-2 sinde bulunan tesislerin Akustik Ölçümleri nin ve Gürültü Haritalarının yaptırılması yasal zorunluluktur.

Devamı

Ülkemizde; yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması amacıyla uygulanmaktadır.

Devamı

Ülkemizde; tesislerin atıksularını alıcı ortama vermesi sebebiyle meydana gelen/gelebilecek alıcı ortamdaki kirliliğin kontrolü amacı ile Deniz Suyunda ölçülmesi gereken parametreler analiz edilmelidir.

Devamı

Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek amacıyla yönetmelik kapsamında bu analizlerin yapılması gerekmektedir.

Devamı

Toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi amcacı ile uygulanmaktadır.

Devamı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’’ EK 7’de tehlikeli atık olarak sınıflandırılan, EK 5’de listelenmiş olan ve tehlikeli kabul edilen atıklarda EK 11’inde belirtilen parametrelerin analiz edilmesi gerekmektedir..

Devamı

Atık yağ üreten tüm endüstriyel tesisler; atık yağların üretiminden bertarafına kadar olan süreçte ‘’Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’’ EK-1 uyarınca atık yağların sınıflandırılması amacı ile analiz yaptırılmalıdır.

Devamı